+358 40 168 6300

    

 
 
 

Empeirike Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 01.01.2019

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja
läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

 

1. Rekisterinpitäjä

Empeirike Oy (Y-tunnus 2762807-6)
Raisiontori 7
21200 Raisio

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Empeirike Oy
Jaana Soikkeli
Raisiontori 7
21200 Raisio
+358 40 168 6300
jaana.soikkeli@empeirike.fi

 

3. Rekisterin nimi

Empeirike Oy:n asiakas -ja markkinointirekisteri

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen,
raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen ja markkinointiviestintä
 • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

Henkilötiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista tai tuotteista
 • asiakaspalveluun lähetetyt yhteydenotot
 • asiakkaan tekemät reklamaatiot tms. palvelutilanteeseen liittyvä olennainen asia

 

6. Käytämme sivuillamme evästeitä

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja
parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin
kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän
täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yhteystiedot kohdassa näkyvään
osoitteeseen:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset
tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä
henkilöllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Verkkosivuston yhteydenottolomake
 • Yrityksen oma asiakasrekisteri
 • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista

julkisista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Empeirike Oy:n.käytössä. Empeirike Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden
tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.

 

11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi tilitoimisto tai verkkopalveluiden ylläpitäjä), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

12. Rekisterisuojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mahdollisia
manuaalisia aineistoja ja tietoja säilytetään lukollisten kaappien sekä muiden fyysisten turvatoimien avulla. Kun rekisteritietoja
säilytetään sähköisesti, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti mm. salasanoin.
Verkkosivuihin liittyvä järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.